Guan Yin Retreat by Venerable Heng Sure
16 to 19 Jul 2015